Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów AON.
 2. Zawarcie umowy Najmu następuje z chwilą wpłaty przez Najemcę (przelewem na wskazane konto) zadatku stanowiącego 30% ustalonej należności za cały okres wynajmu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu najmu oraz ilości gości, lub od chwili rezerwacji na booking.comstaydirectly.com lub airbnb.com
 3. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Rezerwacja i zadatek

 1. Uzgodnioną rezerwację mailową lub telefoniczną należy potwierdzić wpłacając na konto bankowe
  kwotę zadatku, o której mowa w §1, w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie Wynajmującego). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 2. Pozostałą część należności za najem należy zapłacić najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem, na wskazane wyżej konto bankowe. Brak wpłaty w tym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zachowania wpłaconego zadatku w pełnej wysokości.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. W dniu rozpoczęcia pobytu Wynajmujący ma prawo pobrać zwrotną kaucję zabezpieczającą w kwocie indywidualnie określonej, która zostanie zwrócona po bezusterkowym odbiorze Apartamentu.

§3 Użytkowanie Apartamentu

 1. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Apartamentu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego użytkowania obiektu , z uwzględnieniem pozostawienia czystych pomieszczeń, umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz urządzeń sanitarnych.
 3. W Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych, koców elektrycznych itp.. Zabrania się wnoszenia do Apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 4. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim.
 5. Apartament przeznaczony jest do użytkowania przez max. 6 osób. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż uzgodniona musi być poprzedzone zgodą Wynajmującego. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje rozwiązanie umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców powodujące np. czasowy brak mediów w tym wody, prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych.
 7. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Apartamencie bez zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.
 8. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Wynajmujący, osoba upoważniona, lub inna osoba zmuszona do uzasadnionego wezwania Policji Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Wynajmujący nie akceptuje pobyt w Apartamencie zwierząt.
 10. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego lub osobę upoważnioną niezwłocznie po jej stwierdzeniu
 11. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, zachowując całą kwotę należności za najem, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub wyrządzenia szkód przez Najemcę.

§4 Odbiór Apartamentu

 1. Doba zaczyna się o godzinie 16:00 (przyjazd), a kończy o godzinie 10:00 (wyjazd).
 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Najemca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Wynajmującego o tym fakcie.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Apartamencie w obecności Wynajmującego lub osoby upoważnionej.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia.
 2. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej) w czasie całego pobytu w Apartamencie, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 4. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na obciążenia kosztem usunięcia usterek i naprawy zniszczeń.
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę, a także osoby z nim przebywające, w czasie trwania wynajmu Apartamentu.
 6. Prawem właściwym dla sporów między Najemcą a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.